Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:49:57

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Administratori Administratora iecelšana amatā un atcelšana no amata

Administratora iecelšana amatā un atcelšana no amata

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 13.2 panta pirmajai daļai administratoru pēc administratora eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ Maksātnespējas administrācijas direktors. 


Savukārt atbilstoši šīs normas otrajai daļai Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā administratoru ieceļ amatā, kā arī administratora amata apliecības formu un saturu, izdošanas un izsniegšanas kārtību.

Minētie Ministru kabineta noteikumi šobrīd ir izstrādes stadijā. 


Savukārt Maksātnespējas likuma 17.2 pants nosaka tos gadījumos, kuros Maksātnespējas administrācijas direktors ar lēmumu atceļ administratoru no amata:

1) administrators ir notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu;

2) administratoram ar tiesas spriedumu nodibināta aizgādnība;

3) administratoram pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process;

4) administrators nepamatoti nav kārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai, kārtojot atkārtotu kvalifikācijas eksāmenu, saņēmis negatīvu vērtējumu;

5) tiesa ir atcēlusi administratoru no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesā, pamatojoties uz šā likuma 22.panta otrās daļas 7.punktu;

6) pēdējo divu administratora amata darbības gadu laikā tiesa par normatīvo aktu pārkāpumiem ir divas reizes atcēlusi administratoru no pienākumu pildīšanas juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā;

7) pamatojoties uz disciplinārlietu komisijas lēmumu par ierosinājumu atcelt administratoru no amata;

8) administrators nepilda viņam uzlikto šā likuma 31.7 panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto disciplinārsodu;

9) administratora nāves gadījumā;

10) stājies spēkā kompetentas institūcijas lēmums par administratora saukšanu pie administratīvās atbildības, piemērojot administratīvo sodu — tiesību atņemšana ieņemt jebkuru amatu komercsabiedrībā.

      Aptauja

      Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

      Noderīgi