Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

01:19:52

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mna@mna.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Atbilstoši Maksātnespējas likuma 15.panta pirmajai daļai administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas. 


Savukārt atbilstoši šīs normas otrajai daļai Ministru kabinets nosaka apmācības kursa minimālo saturu un apjomu, kā arī apliecinājumā par apmācības kursa noklausīšanos iekļaujamās ziņas. 

Minētie Ministru kabineta noteikumi šobrīd ir izstrādes stadijā. 


Atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 38.punktam, sākot ar dienu, kad stājas spēkā grozījumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un administratora iecelšanu amatā, Administratoru asociācijas uzdevumu pieņemt lēmumu par izsniegtā administratora sertifikāta darbības apturēšanu, izbeigšanu un tā anulēšanu atbilstoši likuma noteikumiem, kas bija spēkā līdz dienai, kad stājās spēkā šā likuma grozījumi, kuri paredz administratora iecelšanu amatā, pilda Maksātnespējas administrācija.

Pieņemot lēmumu par administratora sertifikāta darbības apturēšanu, izbeigšanu un tā anulēšanu, piemēro Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība" paredzēto kārtību, ciktāl tā nav pretrunā ar šā likuma mērķi. 

Maksātnespējas administrācijas lēmumu par izsniegtā administratora sertifikāta darbības apturēšanu, izbeigšanu un tā anulēšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Minētā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību


Savukārt atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 45.punktam šā likuma noteikumus par administratora amata pretendentu apmācību piemēro, sākot ar 2017.gada 1.jūliju


Apliecinājumi par apmācības kursa noklausīšanos, kurus izsniegusi Administratoru asociācija, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām. Administratora amata kandidātam, kuram izsniegtā Administratoru asociācijas apliecinājuma par apmācības kursa noklausīšanos derīguma termiņš beidzas laika posmā no dienas, kad stājās spēkā grozījumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un administratora iecelšanu amatā, līdz 2017.gada 30.jūnijam, ir tiesības kārtot Maksātnespējas administrācijas organizēto administratora eksāmenu tuvākajā tā rīkošanas reizē pēc apliecinājumā norādītā termiņa beigām.

      Aptauja

      Vai Maksātnespējas administrācijas mājaslapā atradāt informāciju, kuru meklējāt?

      Noderīgi