Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

15:18:44

Seko mums

 @maksatnespeja


Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

21.09.2009
Informācija administratoriem!

Maksātnespējas administrācija informē, ka 2009.gada 19.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1045 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība”.


01.09.2009
Ārpustiesas parādu restrukturizācija

Pirms tiesā tiek ierosināta maksātnespējas procesa lieta, finanšu grūtībās nonākušajam saimnieciskās darbības veicējam (parādniekam) un kreditoriem ir iespēja veikt savstarpēji saskaņotu parādu restrukturizāciju, kuras rezultātā abas puses cenšas panākt vienošanos, lai izmainītu parādu atmaksas nosacījumus, ļaujot parādniekam turpināt saimniecisko darbību. Šāda parādu restrukturizācija ir īpaši svarīga esošajos ekonomiskajos apstākļos.


20.07.2009
Aktuālā informācija administratoriem

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) informē, ka 2009.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Maksātnespējas likumā. Cita starpā ar minētajiem grozījumiem mainījies tiesiskais regulējums attiecībā uz gadījumiem un kārtību, kādā valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem maksātnespējas procesos, kuri uzsākti atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.


10.07.2009
Aktualitātes darbinieku prasījumu likumdošanā

2009.gada 10.jūlijā spēkā stājās grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.


17.06.2009
Sagatavots valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” 2008.gada publiskais pārskats

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.pantu un Publisko aģentūru likuma 22.pantu ir sagatavojusi Maksātnespējas administrācijas 2008.gada publisko pārskatu.


15.06.2009
Informācija administratoriem!

Rīgas apgabaltiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa informē par kārtību, kādā zemesgrāmatu nodaļā iesniedzami lūgumi maksātnespējas atzīmes ierakstīšanai zemesgrāmatā.


20.04.2009
Informācija administratoriem!

Maksātnespējas administrācija informē, ka no 2009.gada 1.maija stāsies spēkā Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.340 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.865 „Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem”.


23.02.2009
UZMANĪBU!

No 2009.gada 1.janvāra maksātnespējas procesa administratoru apmācību, eksamināciju, atestāciju, sertifikātu izsniegšanu un atjaunošanu, to darbības izbeigšanu un anulēšanu veic Sertificēto maksātnespējas procesa administratora asociācija.

Informējam, ka 2008.gada 15.oktobrī valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) direktors Ervīns Ābele un biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – LSMPAA) valdes priekšsēdētājs Jānis Birzulis parakstīja deleģēšanas līgumu, saskaņā ar kuru Maksātnespējas administrācijas kompetencē esošie valsts pārvaldes uzdevumi saistībā ar maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) apmācību, eksamināciju, atestāciju, sertifikātu izsniegšanu un atjaunošanu, to darbības izbeigšanu un anulēšanu tiek deleģēti LSMPAA no 2009.gada 1.janvāra.

Šie ir valsts pārvaldes uzdevumi, ko Tieslietu ministrija līdzekļu ekonomijas un darba efektivizācijas nolūkos ir izvērtējusi kā iespējamu nodot tos turpmāk veikt nevalstiskajam sektoram, Maksātnespējas administrācijai no tiešā pakalpojuma sniedzēja kļūstot par šo funkciju izpildes uzraudzītāju. Tādējādi arī tiks veicināta valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība, kam atbalstu izteikusi arī Latvijas Darba devēju konfederācija.

Lēmums deleģēt LSMPAA no 2008.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 izrietošās funkcijas saistībā ar administratoru apmācību, apliecinājuma izsniegšanu, eksamināciju, kvalifikācijas pilnveidošanu, sertifikātu izsniegšanu un atjaunošanu, tā darbības izbeigšanu, pamatojams ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajā daļā noteikto, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai tādu pārvaldes uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Turklāt šī panta otrajā daļā ir noteikts, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar likumu, kā arī likumā noteiktajos gadījumos ar publiskas personas orgāna izdotu ārēju normatīvo aktu vai līgumu.

 No Valsts pārvaldes iekārtas likuma izrietošais efektivitātes priekšnosacījums, kad privātpersonai var tikt deleģēta kāda valsts pārvaldes uzdevuma veikšana, ir saistīts arī ar valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu. Norādām, ka saskaņā ar deleģēšanas līguma 5.1.apakšpunktu LSMPAA pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros netiek piešķirti līdzekļi no Maksātnespējas administrācijas vai valsts budžeta līdzekļiem. Turklāt no deleģēšanas līguma 5.3.apakšpunkta izriet, ka LSMPAA maksu par saviem pakalpojumiem (piemēram, personu apmācība administratora kvalifikācijas iegūšanai, semināra organizēšana u.c. pakalpojumiem) nosaka, ņemot vērā, ka tā nedrīkst pārsniegt Maksātnespējas administrācijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu un noteiktā maksa nedrīkst pārsniegt deleģēšanas līgumā minēto summu robežas.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma pamatprincipiem un deleģēšanas līguma 1.3.apakšpunktu LSMPAA, veicot deleģēšanas līgumā noteiktos uzdevumus, atrodas Maksātnespējas administrācijas funkcionālā pakļautībā. Līdz ar to turpmāk Maksātnespējas administrācijas kompetencē būs LSMPAA darbības uzraudzība, vērtējot tās sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem, kvantitatīvos, kvalitatīvos un efektivitātes rādītājus, kā arī finanšu resursu izlietojumu.

Papildus informācija atrodama LSMPAA tīmekļa vietnē http://www.administratori.lv/


23.02.2009
Informācija administratoriem!

Maksātnespējas administrācija informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.925 „Kārtība, kādā valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" izvēlas un iesaka tiesai kandidatūru maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanai” 16.punktu, Maksātnespējas administrācija nosūta tiesai priekšlikumu par administratora kandidāta ieteikšanu tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesā. Darām zināmu, ka sākot ar 2009.gada 16.februāri, vēstules par administratora kandidāta ieteikšanu administratoriem tiks sūtītas tikai elektroniski uz administratoru norādītajām e-pasta adresēm. Ņemot vērā minēto, nepieciešamības gadījumā lūdzam aktualizēt e-pasta adreses, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par administratora kandidātu ieteikšanu konkrētos tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesos Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē www.mna.gov.lv.


08.01.2009
Valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” paziņojums administratoriem

Valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” informē, ka no 2009.gada 1.janvāra izziņu izsniegšana pa pastu maksātnespējas procesa administratoriem saskaņā ar Maksātnespējas likuma 27.panta 2.punktu tiek pārtraukta. Pieprasītās izziņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra izsniegs Republikas laukumā 2, 614.kabinetā, Rīgā.

 

 


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?