Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

15:17:41

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Darbinieku prasījumi

Darbinieku prasījumi

Vispārēja informācija

 

No 2003.gada 1.janvāra darbinieku prasījumi tiek segti no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kura turētājs un pārvaldītājs ir Maksātnespējas administrācija. Darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem nosaka likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.

 

Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi

Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus veido uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa, dāvinājumi un ziedojumi un administratoru atgūtās summas. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kā arī par maksātnespējas jomu regulējošā likumā noteiktiem mērķiem katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuram var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai pasludināt kredītiestādes maksātnespēju. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļu katru gadu nosaka Ministru kabinets.

Apmierināmie prasījumi

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem tiek apmierināti tikai likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" noteiktie maksātnespējīgā darba devēja neapmaksātie darbinieku prasījumi un ar tiem saistītie nodokļu maksājumi.

Par darbiniekiem tiek uzskatītas personas, kuras pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās ir bijušas vai kurām turpinās pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās uzsāktās darba tiesiskās attiecības ar darba devēju, kam pasludināts juridiskas personas maksātnespējas process vai kredītiestādes maksātnespēja. Par darbiniekiem netiek uzskatītas pašnodarbinātās personas un sadarbības partneri.

Darbinieka nāves gadījumā tiesības uz viņa prasījuma apmierināšanu ir šā darbinieka laulātajam un personām, kas bijušas darbinieka apgādībā.

Darbinieku prasījumi tiek apmierināti par šādām izmaksām:

 • darba samaksa
 • atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
 • atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni
 • atlaišanas pabalsts sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos
 • kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (Darbinieku prasījumi par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību tiek apmierināti, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra)
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kuri saistīti ar iepriekš minētajām izmaksām

Ierobežojumi

Ja darbinieka prasījuma kopējā summa ir lielāka par to, kas apmierināma no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, darbinieka prasījums atlikušajā daļā apmierināms no parādnieka mantas likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” vai Maksātnespējas likumā noteiktā kārtībā.

To darbinieku prasījumi, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem tiek apmierināti ierobežotā apmērā atbilstoši likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" Pārejas noteikumu 6.un 7.punkta noteikumiem.

Jaunā kārtība

No 2012.gada 1.janvāra darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir jauna kārtība, kas noteikta Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība". Minētā kārtība attiecināma uz maksātnespējas procesiem, kuri pasludināti sākot no 2012.gada 1.janvāra.

Darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda darbiniekam nepieciešams iesniegt administratoram informāciju par darbinieka prasījumiem, aizpildot Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība" 1.pielikumu .

 

 

 

 

  Aptauja

  Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

  Noderīgi