Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:47:44

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Darbinieku prasījumi Aktuālie darbinieku prasījumi

Aktuālie darbinieku prasījumi

Informācija maksātnespējīgo darba devēju darbiniekiem

 Ja Jūsu maksātnespējīgā darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs atrodams zemāk norādītajā sarakstā, tas apliecina faktu, ka Maksātnespējas administrācijā ir saņemts Jūsu maksātnespējīgā darba devēja  administratora iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda (turpmāk - DPGF) un šobrīd Maksātnespējas administrācijā notiek iesnieguma izskatīšana un tam pievienoto dokumentu,  kas apliecina darbinieku prasījumu un to apmēru pamatotību, pārbaude.       


Visbiežāk darbinieki uzdod šādus jautājumus:

 1. Kādā stadijā šobrīd ir maksātnespējīgā darba devēja „XXX” administratora iesnieguma

  darbinieku prasījumu apmierināšanai izskatīšana?

 2. Kad Maksātnespējas administrācijā tiks pieņemts lēmums par darbinieku

  prasījumu apmierināšanu no DPGF?

 3. Kad darbinieks saņems viņam no DPGF piešķirtos naudas līdzekļus?
 4. Kāpēc no DPGF līdzekļiem darbiniekam piešķirtā un izmaksātā summa ir mazāka par

  summu, kuru darbiniekam ir aprēķinājis un nav izmaksājis darba devējs un

  par kuru administrators ir pieņēmis lēmumu par darbinieka kreditora

  prasījuma atzīšanu?

Atbildot uz iepriekš minētajiem jautājumiem, Maksātnespējas administrācijā saņemtajiem maksātnespējīgo darba devēju, kuru maksātnespējas procesi pasludināti līdz 2011.gada 31.decembrim, administratora iesniegumiem darbinieku prasījumu apmierināšanai, Maksātnespējas administrācija sniedz šādu informāciju.


Konkrētu datumu, kad Maksātnespējas administrācija varēs pieņemt lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu konkrētā maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanai no DPGF, paredzēt un nosaukt nav iespējamsjo faktu, vai administratora iesniegtie dokumenti un to saturs būs pietiekams, lai Maksātnespējas administrācija varētu apstiprināt administratora pieprasītās no DPGF piešķiramās summas un pieņemt attiecīgu lēmumu, var konstatēt tikai iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas, kā arī administratora veikto aprēķinu rūpīgas pārbaudes rezultātā. Ja iepriekš minēto darbību rezultātā Maksātnespējas administrācija konstatē, ka ir pieļautas neprecizitātes administratora veiktajos aprēķinos, tie nav veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja tiek konstatēts, ka Maksātnespējas administrācijā iesniegtie dokumenti un to saturs nav pietiekams, lai apstiprinātu no DPGF piešķiramās summas, administratoram tiek pieprasīts novērst konstatētos trūkumus un neprecizitātes, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek pieprasīti papildu dokumenti. 


Līdz ar to turpmākā Iesnieguma darbinieku prasījumu apmierināšanai izskatīšanas gaita ir atkarīga no tā, vai administratora rīcībā būs visi nepieciešamie dokumenti (vai maksātnespējīgā darba devēja pārstāvis viņam tos būs nodevis), kā arī no šo dokumentu kvalitātes un satura, jo lēmuma pieņemšanai būtisks nav dokumentu iesniegšanas fakts, bet gan informācija, ko satur administratora iesniegtie dokumenti. Būtiska nozīme iesnieguma izskatīšanas gaitā ir arī administratora no DPGF pieprasīto summu aprēķinu atbilstībai normatīvo aktu prasībām, kā arī veiksmīgai un kvalitatīvai komunikācijai starp administratoru un Maksātnespējas administrāciju.


Maksātnespējas administrācija lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.


Būtiski atzīmēt, ka DPGF līdzekļi ir valsts budžeta līdzekļi, ko veido darba devēju iemaksas (uzņēmējdarbības riska valsts nodeva). Lai apstiprinātu un piešķirtu naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai no valsts budžeta līdzekļiem, visām summām, kas pieprasītas no DPGF, jābūt pamatotām ar maksātnespējīgā darba devēja grāmatvedības un personāla lietvedības dokumentiem, kā arī aprēķinātām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pretējā gadījumā Maksātnespējas administrācija nevar apstiprināt no DPGF pieprasītās summas un pieņemt lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu no DPGF.


Tādējādi, lai novērstu valsts budžeta līdzekļu nepamatotas izlietošanas risku, Maksātnespējas administrācija var apstiprināt no DPGF pieprasītās summas un piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai no DPGF tikai tad, kad no DPGF pieprasītās summas ir aprēķinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām un visi prasījumi ir pamatoti ar maksātnespējīgā darba devēja grāmatvedības un personāla lietvedības dokumentiem.


Savukārt attiecībā uz Maksātnespējas administrācijā saņemtajiem maksātnespējīgo darba devēju, kuru maksātnespējas gadījumi iestājušies no 2012.gada 1.janvāra, administratoru iesniegumiem darbinieku prasījumu apmierināšanai Maksātnespējas administrācija informē, ka uz minētajiem iesniegumiem piemērojama darbinieku prasījumu aprēķināšanas un izmaksas kārtība no DPGF, kas noteikta Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība". Atbilstoši minētajiem noteikumiem maksātnespējīgā darba devēja administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai, pievienojot informāciju par darbinieka prasījumiem, izrakstu no kreditoru prasījumu reģistra par darbinieku prasījumiem, kā arī darbinieku prasījumus pamatojošus dokumentus. Savukārt no DPGF izmaksājamās summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pamatojoties uz administratora iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem un Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts pārvaldes institūciju sniegto informāciju, aprēķina Maksātnespējas administrācija, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas lemjot par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus.


Līdz ar to iesnieguma darbinieku prasījumu apmierināšanai izskatīšanas gaita ir atkarīga no tā, vai Maksātnespējas administrācijā tiks iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un informācija, lai aprēķinātu no DPGF izmaksājamās summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī no šo dokumentu kvalitātes un satura, jo lēmuma pieņemšanai būtisks nav dokumentu iesniegšanas fakts, bet gan informācija, ko satur iesniegtie darbinieku prasījumus pamatojošie dokumenti.


Vēršam uzmanību, ka Maksātnespējas administrācija nepārņem darba devēja parādus darbiniekiem, un darba devēja aprēķinātās summas ne vienmēr pilnā apmērā tiek segtas no DPGF līdzekļiem, jo darbinieku prasījumi no DPGF līdzekļiem tiek segti ierobežotā apmērā atbilstoši likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 5.panta pirmās daļas un Pārejas noteikumu 6. un 7.punkta noteikumiem. Minētie pārejas noteikumi attiecas uz maksātnespējas procesiem, kuri pasludināti laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, un visas darbiniekam no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas tiek aprēķinātas, ņemot vērā attiecīgā prasījuma aprēķinam nepieciešamo parādnieka grāmatvedībā atspoguļoto informāciju un to, ka darbinieka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (bruto) (ja darbinieks strādājis normālu darba laiku pilnu mēnesi). 


Savukārt darba devēju maksātnespējas procesos, kuri pasludināti no 2012.gada 1.janvāra, visas darbiniekam no DPGF izmaksājamās summas tiek aprēķinātas, ņemot vērā Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība" noteikto darbinieku prasījumu aprēķināšanas kārtību, proti, no DPGF apmaksājamos darbinieku prasījumus aprēķina, ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu, ko aprēķina pēc formulas: valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā reizinot ar 12 (kalendāra mēnešu skaits gadā) un dalot ar 365 (kalendāra dienu skaits gadā).


Darbinieku prasījumi atlikušajā daļā (daļā, kas netiek segta no DPGF līdzekļiem) sedzami no maksātnespējīgā darba devēja maksātnespējas procesā atgūtiem līdzekļiem.


No DPGF piešķirtos naudas līdzekļus tālākai izmaksai darbiniekiem Maksātnespējas administrācija pārskaita maksātnespējīgā darba devēja vai darbinieka norēķinu kontā. 


Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām administratoram ir jāizmaksā darbiniekiem no DPGF piešķirtās naudas summas pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc naudas saņemšanas maksātnespējīgā darba devēja kontā. 


Visu informāciju, kas saistīta ar konkrētā iesnieguma darbinieku prasījumu apmierināšanai izskatīšanas gaitā konstatētajiem trūkumiem un neprecizitātēm un lēmumu pieņemšanu, Maksātnespējas administrācija nosūta maksātnespējīgā darba devēja administratoram. Pamatojoties uz minēto, Maksātnespējas administrācija aicina vērsties pie maksātnespējīgā darba devēja administratora, lai noskaidrotu Jūs interesējošos jautājumus par Jūsu maksātnespējīgā darba devēja administratora iesnieguma darbinieku prasījumu apmierināšanai izskatīšanas gaitu, kā arī Jūsu prasījumu apmierināšanas iespējām.


Aktuālais Maksātnespējas administrācijā saņemto un šobrīd

izskatāmo iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai saraksts

(tiek aktualizēts reizi nedēļā) 

  Aptauja

  Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

  Noderīgi